• BIST 1.565
  • Altın 441,153
  • Dolar 7,4723
  • Euro 9,0601
  • Ankara : -11 °C
  • İstanbul : -3 °C
  • İzmir : -4 °C
  • Trabzon : 2 °C
  • Antlaya : 0 °C

Doktorlara döner sermaye müjdesi

21.07.2010 14:15
Doktorlara döner sermaye müjdesi
Doktorlar sigorta priminin yarısından kurtuluyor

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda kurum katkı oranları belli oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alacak. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç 30 gün içinde yapılacak. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primine yapılacak kurum katkısına ilişkin usul ve esasların belirleyen Tebliğ, doğrudan sağlık hizmeti sunan, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsıyor. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alacak. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç 30 gün içinde yapılacak.

ÖZEL SAĞLIK KURUMUNDA ÇALIŞAN DOKTORLAR
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan sigortalılar için yapılacak sigorta sözleşmesinin primleri, kurum ve kuruluşları tarafından sigortacıya veya sigorta acentesine ödenecek. Ödenen primin yarısı sigortalıya yansıtılacak. Mesleklerini serbest olarak icra eden doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamı kendileri tarafından ödenecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, herhangi bir nedenle sigorta sözleşmesinin sona ermesi durumunda, sona erme tarihinden sonraki günlere ait iade edilen primin kurum katkısına karşılık gelen kısmı otuz gün içinde sigorta ettiren tarafından ilgili kamu kurum veya kuruluşuna ödenecek.

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA
Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan sigorta ettirenin, kurum katkı yükümlüsünü değiştirecek şekilde iş değişikliği yapması durumunda, sigorta sözleşmesi sona erdirilmemişse, değişiklik tarihinden sonraki günlere ait primdeki kurum katkısı 30 gün içinde sigorta ettiren tarafından ilgili kuruma geri ödenecek. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların, herhangi bir nedenle sigorta sözleşmesinin sona ermesi durumunda, sona erme tarihinden sonraki günlere ait iade edilen primin sigortalının katkısına karşılık gelen kısmı 30 gün içinde sigorta ettiren tarafından sigortalıya ödenecek. Tebliğ, 30 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek.

AZAMİ TEMİNAT TUTARI 300 BİN TL
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda her bir olay için azami teminat tutarı 300 bin TL olacak. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerli olacak. Risk gerçekleşmiş olsa dahi, olay başı azami teminat miktarı sözleşme süresi boyunca aynı kalacak. İlk kez yapılacak sigortalarda uygulanacak Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primleri şöyle: Risk grubu olarak 1'inci grupta yer alanların prim miktarı 150 TL, 2'inci grupta yer alanların 300 TL, 3'üncü grupta yer alanların 500 TL, 4'üncü grupta yer alanların 750 TL olarak belirlenecek. Basamaklarına göre prim indirimi ve prim artırımı şöyle olacak: birinci basamaktakilere yüzde 50, ikinci basamaktakilere yüzde 30, 3'üncü basamaktakilere yüzde 15 zamlı prim uygulanacak. 5'inci basamaktakilere yüzde 10, 6'ıncı basamaktakilere yüzde 15, 7'inci basamaktakilere yüzde 20 indirim uygulanacak. Bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaması durumunda, sonraki sigorta sözleşmesinde uygulanacak prim indirimi oranı bir üst basamağa göre belirlenecek. Eğer bir önceki yıl ya da bir önceki sözleşme süresi içinde tazminat ödenmişse, sonraki sözleşme süresi içinde tazminat ödeme sayısı kadar aşağı basamak tarife uygulanacak. 3 ve daha fazla tazminat ödemesi için azami zamlı prim yüzde 50, üç ya da daha fazla yıl tazminat ödenmemesi durumunda azami indirim yüzde 20 olacak. Sigorta süresinin bir yıldan kısa olduğu sigorta sözleşmelerinde prim indirimi uygulanmayacak. Sigorta primleri peşin olarak ödenir.

KAMUDA ÇALIŞANLAR KURUMLARI TARAFINDAN SİGORTALATTIRILACAK
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için, sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından, mesleklerini serbest olarak icra eden doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılacak. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası grup sigortası şeklinde yapılamayacak. Özel sağlık kurum ve kuruluşları için, sigortalının kurumlar arasında iş değişikliği yapması durumunda, önceki kurum tarafından yaptırılan sigorta sözleşmesinin teminatı devam ediyorsa, yeni kurumun sözleşme süresi sonuna kadar sigorta yaptırma sorumluluğu kalkacak.

TÜM BİLGİLER EN GEÇ 24 SAAT İÇİNDE İLETİLECEK
Doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre yaptırılmış ihtiyari sigorta var ise ve bu ihtiyari sigorta zorunlu sigortayla verilen teminatın üstü için yapılmamışsa, bu sigorta ile zorunlu sigorta arasında Türk Ticaret Kanununun birden çok sigorta hükümleri uygulanacak. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yürürlüğünden önce Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre yapılmış olan sözleşmeler, taraflar arasında düzenlenecek zeyilname ile zorunlu sigorta hükümlerine uyarlanabilecek. Süresinden önce sona eren sözleşmelerde işlemeyen günlere ait primler, sigorta şirketi tarafından gün esası üzerinden sigorta ettirene iade edilecek. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına dair sözleşmenin yapılması, sona ermesi, risk değişikliği gibi tüm bilgiler sözleşme bazında en geç 24 saat içinde Sigorta Bilgi Merkezine iletilecek. İletilen bilgilerin formatı Sigorta Bilgi Merkezi tarafından belirlenecek. Sigorta Bilgi Merkezi, kendisine iletilen sigortalı bazındaki sözleşme bilgileri ile Sağlık Bakanlığı nezdindeki ilgili listeleri karşılaştıracak. Bu sigortayı yaptırmamış olanların listesini çıkararak Sağlık Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığı'na ileetcek. Gereken altyapıyı kurmamış olan sigorta şirketleri gerekli bilişim altyapısını oluşturana kadar bu sigortayı yapamayacak.

İTİRAZ ETME HAKKI SAKLI TUTULACAK
Bu genel şartlarda düzenlenen sigorta ettirenin borç ve yükümlülüklerinin sigortalı tarafından veya sigortalıya yüklenen yükümlülüklerin sigorta ettiren tarafından yerine getirilmesi hallerinde, borç ve yükümlülükler, ifa edilmiş sayılacak. Ancak sigortacının sırf bu nedenle durumunun ağırlaştığını ileri sürerek itiraz etme hakkı saklı olacak. Poliçede tanımlanan mesleki faaliyete son verilmesi hâlinde sigorta sözleşmesi sona erecek ve işlemeyen günlere ait prim sigorta ettirene iade edilecek. Sigortacı ve sigortacı adına hareket edenler bu sözleşmenin yapılması dolayısıyla sigortalıya ve sigorta ettirene ilişkin öğreneceği sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumlu olacak. Sigorta sözleşmesinden doğan anlaşmazlıklar nedeniyle sigortacı aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta şirketinin merkezinin veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu yerdeki, sigortalı veya sigorta ettiren aleyhine açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkeme olacak. Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrayacak. Taraflar, sigorta ettiren ve sigortalının aleyhine olmamak üzere özel şartlar kararlaştırabilecek.

ANKA

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Çubuk Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0312 9110397 / cubukhaber06@hotmail.com | Haber Yazılımı: CM Bilişim