KUR'AN'IM CENNET'İM

Hz. Kur'an Hakkın'da Bazı Bilgiler

Kur'an-ı Kerim okumaya eûzü besmele ile başlamak ve Kuran'ı Kerim'i dinlemek Farz'dır.
Kur'an okunduğu zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
(Nahl Süresi, 98-99-100. Âyet 
Cüz: 14)

Kur'an'ın açıklamasına tefsir denir.
İlk Süre Fatiha, Son Süre Nas'tır.
En uzun Süre Bakara,
En kısa Süre Kevser'dir.
Hz Osman tarafından çoğaltılmıştır.
Her ne kadar halk arasında Kur'andaki âyet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6.236 olduğudur.

Yüce Kitabımızda 114 Süre var.
14 tâne secde âyeti var.
Kur'an'ı Kerim 30 cüz Her cüz 20 sayfa.
Kur'an'ı Kerim Ramazan ayında
Kadir gecesinde sabaha karşı Hirâda ibadetle meşgul olduğu sırada, Vahiy meleği Cebrâil'in Hz Muhammed'e Alak Suresinin ilk beş âyetini getirmesiyle başlamıştır.
610 yılında Mekke'de nurdâğında bulunan Hira mağarasın da ilk kez gerçekleşmiştir.
Vahiy toplamda 23 yılda tamamlandı.
13 yıl mekke, geriye kalan 10 yıl ise
Medine dönemlerinde tamamlanmıştır.
Kur'an'ın yaşanan olaylar üzerine inmesine sebebi Nüzul denir.
Kur'an'ın parça parça inmesine Tecribe denir.

Kur'an okumak güzel.
Tecvid'li okumak daha güzel.
Tecvid Nedir? Kuran'ı Kerim'i usulüne göre tertil üzere her bir harfin hakkını vererek okumaktır. Kuran'ı Kerim'i süslemek, düzgün okumak demektir. Namazdan sonra okunan Aşır'a mihrâbiye denir.
10 Tâne kıraat imamı var: Nafi, İbnu kesir, Ebû Amr, İbnu Amir, Asım, Hamza kisai- Ebû Cafer - Yâkup Halef
"Genç kalmanın ve mutluluğun sırrı
Kur'an ve Peygamber Sünnetidir"
 
Yüce Rabbimiz Hicr Suresinde;
Kuran-ı kesinlikle biz indirdik;
elbette onu yine biz koruyacağız.
(Hicr Sûresi, 15/9) 

Kur'an'ı Kerim bize dört Büyük kitaptan bahseder:
Hz. Musa'ya Tevrat,  Hz Dâvûd'a Zebur, Hz İsa'ya İncil ve son peygamber Hz Muhammed'e (s.a.s) indirilen Kur'an-ı Kerim
Bugün sâdece Kuran'ı Kerim değiştirilmeden ve indirildiği hâliyle elimizde bulunmaktadır.
Müminler, Kur'an'dan önce indirilmiş olan kitaplara da iman etmekle yükümlüdür.

Ey iman edenler! Allaha, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin.
Kim Allahı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.
(Nîsâ Sûresi, 136. Âyet)
(ayrıca bak: Bakara, 285-286 Âmenerrasulu)

Âdem havvadan geldik böyle doğdu kardeşlik nerde sevgi bağları.
İncil, Zebur, Tevrat'ta hak dinimiz Kur'an'da hangi kitapta yazar insanlık son planda nerde insan hakları duyun bu feryatları bitmiyor anaların mazlumların çileli göz yaşları, gücü yeten yetene. Nerde insan hakları. Nerde sevgi bağları Nerde kardeş bağları. Alevî, Sünni, Kürdü, Dünyâda ki bütün insanları şu fânî dünyada huzura barışa sevgiye kardeşliğe dâvet ediyorum.

(Ey Muhammed!) Deki: "O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz O, bağışlayandır, çok merhâmet edendir.
(Furkan Sûresi, 6. Ayet Cüz: 18)

Hamd, kuluna Kitabı (Kuranı) indiren ve onda hiçbir eğrilik yapmayan Allaha mahsustur. Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi i؛ ve davranı؛larda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.(Kehf Sûresi, 1.2.3.4. آyet Cüz: 15)

Kur'an'ı sana Farz kılan Allah,
ھûphesiz seni dِnülecek yere dِndürecektir.
De ki:"Râbbim hidâyetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir.
(Kasas Süresi, 85. آyet Cüz: 20)

O, gerçekten değerli bir Kur'an'dır. 
Korunmu؛ bir kitaptır.
Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir.
آlemlerin Rabbinden indirilmi؛tir.
ھimdi siz bu sِzü mü hor gِrüp küçümsüyorsunuz ve Allahın verdiği rızka Onu yalanlayarak mı ؛ükrediyorsunuz?
(Vâkı'a Süresi, 77-78-79-80-81-82. آyet Cüz: 27)


Ey Muhammed Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir ِğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
(Tâ-Hâ Sûresi, 2. ve 3. آyet cüz: 16)


O ؛erefli bir Kur'ân'dır.
(Buruc, 21. آyet)

"Kur'an nasîhattır"

(Ey Muhammed!) Sen onlara kar؛ı bir zorba değilsin. O hâlde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile ِğüt ver.
(Kâf Sûresi, 45. آyet Cüz: 26)

Eğer ِğüt fayda verirse. Allâh'a saygısı olan
ِğüt alacak emrine uyacaktır.
(Al'a Sûresi, 9. 10. Ayet)


Doğrusu ِğüt inananlara fayda verir.(Zâriyat Sûresi, 55. Ayet)

Onlar, kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman, onlara kِr ve sağır kesilmezler.
(Furkan Sûresi 73. Ayet)

Bu Kuran, âyetlerini dü؛ünsünler ve akıl sahipleri ِğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
 (Sad Sûresi, 29. آyet)

ھüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola ilemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eri؛tirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.(Kasas Sûresi, 56. آyet Cüz: 20)

Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'a kar؛ı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir ِğüttür.(آl-i İmrân Sûresi, 3/138)

Andolsun, biz Kuran'ı dü؛ünüp ِğüt almak için kolayla؛tırdık. 
Var mı dü؛ünüp ِğüt alan?
(Kamer Suresi, 40. Ayet Cüz: 27)

Kur'an'ı Kerim, ilâhi bir kitap olarak her seviyedeki insana hitap etme ِzelliğine sâhiptir.
Kur'an-ı Kerim, bize verilen en büyük nîmettir. Kuran peygamberimizden bize mirastır.Onun ahlakı Kuran idi.

Kuran bir hatırlatmadır, dileyen ondan ِğüt alır. 
(Müddessir Sûresi, 55. آyet)

Kur'an'ı Kerim dirileri uyarmak için gelmi؛tir.
Hak geldi, bâtıl yok oldu.
Zâten batıl yok olmaya mahkumdur.
(İsra, 17/81)
Kuran, büyük bir haberdir.
Siz ise ondan yüz çeviriyorsunuz.
(Sad Sûresi, 67. 68. Ayet)

Her kim de benim zikrimden (Kurandan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Birde onu kıyamet gününde kِr olarak ha؛rederiz.
(Tâ-Hâ Sûresi, 124. Ayet Cüz: 16)


Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çevirirse Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar.
(Cin Suresi, 17. آyet Cüz: 29)

Evlerimizi namaz ile, Kur'an ile aydınlatalım. Hayatımızı Kur'an'ın ı؛ığıyla aydınlatalım...
Kur'an okuyunuz, gerçek ؛u ki Allah Kuran'ı ezberleyene okuyana azap etmez. 

Kur'an okunduğunda, seninle âhirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz.
(İsrâ Süresi, 45. آyet Cüz 15)

Kuran okunduğu zaman, ona kulak verip sessizce dinleyin ki size merhamet edilsin.(A'râf, 7/204)

Hayat Rehberi Kur'an Kerim
Kuran'ı Kerim insanları, inançsızlığın karanlığından hidâyetin aydınlığına çıkaran, Dünya ve ahiret mutluluğuna eri؛tiren ilâhi mesajdır. İnsan; "Ben kimim?
Nereden geldim? Nereye gidiyorum?
"Yaratılı؛ gâyem nedir? gibi hayâti sorularının cevabını Kur'an da bulmaktadır. Kuran, okunmak, anla؛ılmak ve ya؛anmak üzere gِnderilmi؛ bir kitaptır. Kur'an bizi ؛irkten, zülûmden, ve her türlü nefsâni sapmalardan sakındırmakta, Allâha ؛eksiz îman ve tam bir teslimiyetin yolunu gِstermekte.

Kuran-ı Kerim Allâh tarafından Peygamberimiz (s.a.s)'e gِnderilen son ilâhi kitaptır.
Kur'an'ın muhâtabı bütün insanlar,
gâyesi de insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır.
Kur'an okumak en faziletli ibâdetlerden biridir. Peygamberimiz, Kuran'ı ilk ِğrenen ilk okuyan ve ilk ya؛ayan insandı. 
O, Kur'an eğitim-ِğretimine büyük ِnem verirdi.
Allah'ın kitabını Okuyan topluluk üzerine sekinet iner, onları ilâhi rahmet bürür, etraflarını melekler sarar ve Allâh onları huzurunda bulunanlara anar.
(Müslim, Zikir, 38)

Kuran'ı Kerim yüce Rabbimizin sِzleridir. Kuran'ı okudukça rabbimizi tanırız.
Kuran bizim ya؛am rehberimizdir.
Kalplerimize ؛ifâ. Gِnüllerimize huzur verir.
Ruhlarımızı aydınlatır.
Güzel kitabımız okundukça,
Emir ve yasakları uygulandıkça bizde güzelle؛îriz.
Güzelle؛tikçe çevremize ve dünyamıza faydalı insanlar oluruz. Onun emirlerini yerine getirince âhirette cennetle 
ِdüllendiriliriz. 
Kur'an Allah'ın ziyâfetidir.
Bu ziyâfete katılan güvence içinde olur.Kur'an'ı sevene müjdeler olsun.

Kur'an, Hediyedir-Emânettir-Mîras'tır
Hidâyet Rehberimiz, Kurtulu؛ Reçetemiz Kuran'ı Kerim'dir. 
Yüce Rabbimizin biz müminlere en büyük hediyesidir. Sevgili peygamberimizin bize bıraktığı en yüce emânettir.

Bu yüzden müminler olarak zihnimizi ve gِnlümüzü onun ı؛ığıyla aydınlatırız. Günümüzü ve yârınımızı onun rehberliğinde in؛a ederiz.

Kuran'ı okumak, anlamak, dü؛ünüp,
ibret almak ve hayâtımıza rehber kılmak için gayret gِsterelim. ضmrümüze evimize huzur bereket katalım. Yüce Kitabımızın ve Peygamber Efendimizin izinde hayatına yِn veren nesiller yeti؛tirmek için gayret sarf edelim.
Okumaktan ve ya؛amaktan aslâ vazgeçmeyelim.

Biz müslümanlar, Allah tarafından yaratılmı؛ en hayırlı ümmetiz, Kuran'ı Kerim'de ِvülmü؛üz,

Kendimize geleceğiz,
Aslî vazifemizi bileceğiz:
Bütün insanlara hakkı ve hayrı gِstereceğiz.


Ey insanlar! Kur'an size Rabbinizden bir ِğüt, Kalplere bir ؛ifa ve inananlar için yol gِsterici bir
rehber ve rahmet olarak geldi.
(Yunus Suresi, 57. آyet Cüz: 11)

Biz Kurandan, müminler için ؛ifa ve rahmet olacak ؛eyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kuran, ancak zararını artırır.(İsrâ Süresi, 82. آyet Cüz: 17)

Kuran-ı Kerim müminler için rahmettir. ؛ifadır, hidayettir, ِğüttür
Kur'an edebiyat değil, hayattır.
Dolayısıyla ona bir  dü؛ünce tarzı değil, ya؛ama tarzı olarak bakılmalıdır.
İyi insan olmadan iyi müslüman olamayız
Gِzünü aç, sen bo؛ bir insan değilsin. Allah bu kâinatı senin için yaratmı؛

Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik elbette sen onu Allâh korkusundan ba؛ını eğerek parça  parça olmu؛ gِrürdün
İ؛te misaller! Biz onları insanlara dü؛ünsünler  ِğüt alsınlar diye veriyoruz.(Ha؛r Sûresi, 21. آyet) 

ھüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir ِğüt ve bir ؛ereftir, ondan hesaba çekileceksiniz
(Zuhruf Süresi, 44. آyet

Allah katında din İslamdır
Kim İslam'dan ba؛ka bir din ararsa
(Bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve O ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır
(آl-i İmrân Süresi, 3/ 19-85)

Allah'ın insanlara doğru yolu bulmaları için gِnderdiği en son kitaptır. Onun getirdiği ilkeler kıyamete kadar geçerlidir. 

Kur'an'ı Kerim, Okunması ya؛anması ibadet olan Kitap'tır. Kur'an'ı Kerim Hak ile batılı, Doğru ile yanlı؛ı, İyi ile kِtüyü ayırt eden Furkan'dır. 
İnsanlığın yolunu kıyamete kadar aydınlatacak Nur'dur. Bütün ahlâkî sorunları tedavi edecek ھifa'dır. En tehlikeli yollarda bile
yolumuzu kaybettirmeyecek Hüda'dır. 
İnsana yaratıcısını ve kendini unutturmayacak Zikir'dir. Kur'an'ı Kerim bize iman esaslarını ve ibadetleri ِğretir.
Duâ etmeyi ve ahlaklı olmayı ِğretir.

Allah (c.c.) insanı en güzel ؛ekilde yaratmı؛, Kâinattaki her ؛eyi Onun hizmetine sunmu؛tur"

Kur'an'ı Kerim bize Helâli ve Haramı,
İyiyi ve kِtüyü, doğruyu ve yanlı؛ı ِğretir. Kıssalar vasıtasıyla ibret almayı ve dersler çıkarmayı ضğütler.

"Kur'an'ı Kerim bir arkada؛ gibidir"
*Kur'an'ı Kerim kitapların ve sِzlerin
en güzelidir. 

Dünyanın en güzel kitabı Kur'an'ı Kerim'dir. İnsana en faydalı ilaç Kur'andır. Kur'an oku ؛ifâ Allah'tan'dır.

Kuran-ı Kerim'den ؛ifâ beklemeyene ؛ifâ nasip olmaz. (Hadis-i ھerif)

Sِzün en hayırlısı Allah'ın kitâbıdır. Kur'an-ı okuyana ya؛ayana, sevene müjdeler olsun.

Sevgili Peygamber Efendimiz Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem Buyuruyor ki: Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı Kerim'i ِğrenen ve ِğretendir (Tirmizî, Fedâilül-Kur'ân, 15)

Kur'an okuyunuz, çünkü Kur'an kıyamet gününde endisini okuyanlara ؛efâatci olarak gelecektir.(Müslim, Müsafirin, 253)

Kur'an Okurken:
Allah'ım senin rızanı kazanacak.
Gِnülleri fethedecek rahatlatacak,
Kur'an okumayı bana nasip eyle.

Allah Celle Celâlühu ile konu؛mak isteyen Kur'an Kerim okusun. (Hadis-i ھerif)

İnsanlarla az konu؛, Allah ile çok konu؛. Az konu؛mak îmandândır. (H-ھ)

Kur'an okumak insan zekâsına kuvvet verir.(Hz Ali r.a)

Bu Kur'an insanlara bir açıklama,
Takva sahipleri içinde bir hidâyet ve bir ِğüttür.
(Ali İmrân, 3/138)

En kِtü günüm Kur'an'a bakmadığım gündür.
(Hz Osman r.a)

Ben hergün bir defa Rabbimin emirnâmesine (Kur'an'a) Bakmamaktan hayâ ederim.
(Sahâbe: Ebû Musâ El-E؛âri)

Osmanlıyı ilk Kur'an osman Gâzi
Osmanlıyı Osman yapan Kur'an'dır.
Kur'an'a olan saygı sevgi ve hürmetidir.
Kur'an'ın olduğu odada uyumamı؛.

İslâm güzelde,
Müslümanlar bunun neresinde?

Bu dava garip geldi garip gidecek.
İslâm dini, samîmi mensupları az olacaktır.(Hadis-i ھerif)

İslam'a hizmet, İnsana hizmettir.
Zahmet ettin. 
Zahmet değil, hizmettir.
Hizmette ibâdettir. 
Bu güzel bilgileri okudun bana 
Allah razı olsun der ve Duâ edersen hizmetimin kar؛ılığını almı؛ olurum. 

Kur'an'da Geçen Müminlerin 100 ضzelliği:
 
1. İnsanlar arasında adaletle hükmederler.
(Enam-151)
 
2. Allaha asla ؛irk ko؛mazlar.
(Furkan-68)
 
3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar.
Furkan-68
 
4. Hakkı bile bile gizlemezler.
Bakara-44
 
5. Namazlarını hu؛u içinde ve doğru olarak kılarlar. Müminun 2,9
 
6. Anne ve babalarına ِf bile demezler.
İsra-23
 
7. Bo؛ ؛eylerden tümüyle yüz çevirirler. 
Müminun -3
 
8. Mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler/çabalarlar. Tevbe-5
 
9. Asla zanda bulunmazlar.(Câsiye, 24)
 
10. Cahillerle asla tartı؛mazlar.(Furkan, 63)
 
11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar.
(Maide-54)
 
12. Asla yalan sِylemezler.(Müminun, 
 
13. Emanetlerine ihanet etmezler.
Sِz verdiklerinde sِzünde dururlar.
Zekâtlarını hakkıyla verirler.
Yolda kalmı؛lara yardım ederler.
(Bakara Suresi, 177)
 
14. Yetimin hakkını asla yemezler.(Nisa, 2)
 
15. Kafirlere kar؛ı sert, birbirlerine kar؛ı merhametlidir. Fetih-29
 
16. İnsanların kusurlarını affederler.
Al-i İmran-135
 
17. Yalnızca Allaha dayanıp güvenirler.
Tevbe-20
 
18. (Sava؛ gerektiği zaman) Kâfirler ile Allah yolunda sava؛ırlar. A.İmran-28
 
19. Darlıkta da bollukta da infak ederler.
Al-i.İmran-133
 
20. Kızdıkları zaman ِfkelerini yenerler.
Al-i İmran-133
 
21. Ba؛kalarının ilahlarına sِvmezler.
Enam-108
 
22. Haksız yere bir cana kıymazlar.
Enam-151
 
23. Allahın ayetlerini az bir pahaya satmazlar.
Al-i İmran-199
 
24. Zinaya asla yakla؛mazlar. 
/ Müminun -5
 
25. İnananlara sen mümin değilsin demezler. Nisa-94
 
26. Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. Bakara-136
 
27. Yeryüzünde alçak gِnüllü olarak yürürler. Furkan-63
 
28. ضlçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar.
Enam-52
 
29. Helal ve temiz olan ؛eylerden yerler.
Bakara-168
 
30. Asla yalan ؛ahitlik yapmazlar.
Furkan-72
 
31. Dillerini eğip bükerek (geveliyerek)
Allah adına yalan konu؛mazlar.
Nisa-135
 
32. Allahın adı anıldığında kalpleri ürperirler. 
Enfal-2  
 
33. Yoksulluk yüzünden evlatlarını ِldürmezler. Enam-151
 
34. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar.
Nahl-91
 
35. Adaklarını yerine getirirler.
İnsan-7
 
36. Allahın ahdini yerine getirirler, anla؛mayı bozmazlar. Rad-20
 
37. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler.  Bakara-177
 
38. Yolda kalmı؛lara ve hastalara yardım ederler. Bakara-177
 
39. Yoksullara ve esir dü؛enlere yardım ederler. Bakara-177
 
40. Zorda, darda ve sava؛ anlarında sabrederler. Bakara-177
 
41. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar.
Enfal-33
 
42. Kuranı ağır ağır dü؛ünerek okurlar.
Müzemmill /4
 
43. Dinde zorlama ve baskı yapmazlar.
Bakara/ 256
 
44. İnsanlara iyiyi emreder, kِtülükten de alıkorlar. Enfal-71
 
45. Açıklanınca ho؛larına gitmeyecek ؛eyleri sormazlar. Maide-101
 
46. Yapacakları i؛lerde kendi aralarında danı؛ırlar. ھûra-38
 
47. Gerçekten felaha kavu؛anlardır.
Müminun-1
 
48. Müminler ancak Allah'a kulluk eder,
yalnız ondan yardım dilerler.
(Fatiha/5)
 
49. Allah'tan korkup-sakınırlar, yasakladığı ؛eyleri yapmaktan çekinirler. 
(آl-i İmran/102)
 
50. Yalnızca Allah'a güvenirler.
Onlar ba؛ka kimseden korkmazlar.
(Bakara/249)
 
51- Allah'a ؛ükrederler.
Darlıkta ya da bollukta üzülmez
ya da bِbürlenmezler. 
(Bakara/172)
 
52- Kesin bilgiyle iman etmi؛lerdir.
Allah'ın rızasını kazanmaya çalı؛ırlar. 
(Hucurat/15)
 
53- Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar.
Tüm hareketlerini Kur'an'a gِre düzenlerler.
İnsanları Kur'an'a ile uyarırlar.
(A'raf/170)
 
54- Allah'ın her ؛eyi gِren ve i؛iten olduğunu bilir, sürekli Allah'ı hatırda tutarlar. 
(آl-i İmran/191)
 
55- Allah kar؛ısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Bakaraa/286)
 
56- Her ؛eyin Allah'tan olduğunu bilirler. Tela؛a kapılmaz, serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. 
(Tevbe/51)
 
57. Asıl hedefleri ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı ya؛anabilir hale getirmek için çalı؛ırlar. 
(Nisa/74)
 
58- Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırda؛ edinirler. (Maide/55-56)
 
59- Akıl sahibidirler. Sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve
dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar. 
(Mümin/54)
 
60- İnkarcılara kar؛ı büyük bir fikri mücadele verirler. Yılmadan, gev؛emeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal/39)
 
61- Hakkı sِylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. Kınayıcıların kınamasından korkmazlar.(Maide/54, 67)
 
62- Allah'ın dinini tebliğ ederler.
اe؛itli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. (Nuh/5-9)
 
63- Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumu؛ak huyludurlar. (Nahl/125)
 
64- ضfkelerine kapılmazlar, ho؛gِrülü ve bağı؛layıcıdırlar.(آl-i İmran/134)
 
65- Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir ki؛ilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. 
(Duhan/17-18)
 
66- Onlar güzel ahlak sahibidirler. Kalem/4
 
67- E؛leriyle iyi geçinirler. Nisa/19
 
68- Zulümden ve ِldürülmekten korkmazlar. Zorluklara katlanırlar. 
(Ankebut, 2-3 ve Tevbe, 111)
 
69- İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla kar؛ıla؛ır, alaya alınırlar.(Bakara/14, 212)
 
70- Hiçbir ؛eyi Allah'a denk ve benzer tutmazlar.(İhlas, 4)
 
74. İnkarcılara kar؛ı tedbirlidirler.
(Nisa/71, 102)
 
75. ھeytanı ve yanda؛larını dü؛man edinmi؛lerdir. (Fatır/6)
 
76. Münafıklara kar؛ı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar.
(Tevbe/83, 95, 123)
 
77. İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab/60-62)
 
78. İçki, kumar ve fallardan uzak dururlar. Maide/90
 
79. İman etmeyenlerin gِsteri؛li ya؛antısına ِzenmezler. (Kehf/28)
 
80. Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler.
(Hac/41)
 
81. İbadetlere titizlik gِsterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara/238)
 
82. اoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. Enam/116)
 
83. Allah'a yakınla؛mak, iyi bir mümin olmak için gayret sarfederler.(Maide/35)
 
84. Kuranı aralarında hakem yaparlar. Enam/114
 
85. Atalarına kِrü kِrüne uymazlar. Kur'an'a gِre hareket ederler. (İbrahim/10; Hud, 11/62, 109)
 
86. İsraftan kaçınırlar. (Enam/141)
 
87. İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği ؛ekilde evlenirler.
(Müminun/5-6; Nur, 24/3, 26, 30)
 
88. Dinde a؛ırılığa kaçmazlar.
(Bakara/143; Nisa, 4/171)
 
89. Fedakardırlar. (İnsan/8)
 
90. Temizliğe dikkat ederler.
(Bakara/125, 168)
 
91. Müminlerin arkasından konu؛maz,
kusurlarını ara؛tırmazlar.
(Hucurat/12)
 
92. Haset etmekten kaçınırlar.
(Nisa/128)
 
93. Allah'tan bağı؛lanma dilerler.
(Bakara/286)
 
94. Kuranı ağır ağır dü؛ünerek okurlar. Onunla diri olanları uyarırlar. Müzemmil /4 yasin/70
 
95. Birbirlerini ِtekile؛tirmez, a؛ağılamaz, karalamaz, kِtü isimlerle çağırmazlar.
Hucurat/11
 
96. Akıllarını kullanırlar. Yunus/100
 
97. Onlar birbirlerine selam verir, esenlik dilerler. Nisa/86
 
98. Onlar sِzü dinler en güzel sِze uyarlar. Zümer/18
 
99. Onlar yumu؛ak, kibar ve zarif konu؛urlar. Taha/44 isra/23 bakara/83
 
100. Sadece Rabbini yüceltirler...
(Müddessir/3)

Hz Ai؛e r.a Peygamberimizin ahlâkının Kur'an olduğunu sِylemi؛tir. Kuran'ı Kerim de onun ahlakını ؛u ؛ekilde ِvmektedir:"Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. (Kalem, 68/4)

İnsan Kur'an'a uyarsa insanlığını muhâfaza eder.

Kur'an hakkıyla ya؛anırsa hiçbir sorun kalmaz.
Kur'an anayasamız; 
Resul ِnderimizdir.
Allah Kuran ahlâkı nasip etsin.

Sِzlerin en güzeli, en doğrusu Allah'ın kitâbıdır. Rehberliğin en güzeli Hz Muhammed'in Rehberliğidir.
(İbn Hanbel, III, 320)
(Nesâî, خdeyn, 22)

Biz, o peygamber'e ؛iir ِğretmedik.
Bu, ona yara؛maz da. 
Ona verdiğimiz ancak bir ِğüt ve apaçık bir Kur'ân'dır.
Aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sِzün azabın gerçekle؛mesi için Kuran'ı indirdik.
(Yâsin Sûresi, 69-70. آyet Cüz: 23)

Kur'an ِlülerin kitabı değildir.
O, ya؛ayan ve dü؛ünen topluluk için
Hidayet rehberidir.
(Hafız Mehmet Akif Ersoy)
 
Kur'an'ı Kerim'in 
Türkçe anlamını da okuyalım,
Allah'ın bize verdiği ِğüdü anlayalım ve amel edelim.
Allah (c.c) Kuran'ı anlayıp
ya؛amamız için indirmi؛tir.
 
Allah'ım ِlmü؛lerimize rahmet eylesin, Sağ olanlarımıza merhameti ile muamele eylesin.
Kur'an okurken, aslında Dua ediyoruz. Kur'an'ı Kerim Hem Duâdır. Hem ھifa'dır. Hem ضğüttür

Andolsun, size ِyle bir kitap indirdik ki bütün ؛an ve ؛erefiniz ondadır...
(Enbiyâ Sûresi, 10. آyet)
 
Size ِyle bir emanet bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu ؛a؛ırmazsınız.
O emanet, Allah'ın kitabı ve nebisinin sünnetidir...
(Hâkim, O, 171/318)
 
Kim Kur'an'ı küçük ya؛larda ِğrenirse Kur'ân onun etine ve kanına i؛ler.
Yani Kur'an'ın feyziyle nurlanır.
(Ali el-Müttaki, Kenz, I, 532)

Kuran'ı okumak için gayret eden ve ancak kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye iki kat sevap vardır. (Buhâri, Tevhid, 52;
Müslim, Müsâfîrun, 243)

Kur'an-ı ağır ağır, tane tâne oku.
(Müzzemmil Süresi, 4. آyet Cüz: 29)

Kur'an okuduğun zaman, kovulmu؛ ؛eytandan Allah'a sığın.
(Allâh'a sığınma, "Eüzübillâhimine؛؛eydânirracîm"
diyerek yapılır. "Kovulmu؛ ؛eytandan Allah'a sığınırım" demektir.
*Gerçek ؛u ki; ؛eytanın, inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur.
*ھeytanın hâkimiyeti, sâdece onu dost edinenler ve Allâh'a ortak ko؛anlar üzerindedir.
(Nahl Sûresi, 98-99-100. آyet Cüz: 14)

Müminler o kimselerdir ki, 
Allâh'ın adı anıldığında
yürekleri titrer, kendilerine Allâh'ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. 
Onlar yalnızca rablerine güvenirler.
(Enfâl Sûresi, 8/2)

Ey insan! Ya؛ıyorken, 
Hemde Kur'ân çağında;
اırpınıp duruyorsun,
cehâlet batağında.
Kalbin katı... Gِzün kِr...
Ba؛ın kibir dağında
Kur'ân sana gel diyor,
bak bendedir adresin,
Ey e؛ref-i mahlûkat! ..
Daha Kur'ân ne desin! ..
 
ضzgürce seçmen için,
iki yoldan birini;
Apaçık bildiriyor,
bütün ayetlerini.
Ya Peygamber, Ya ؛eytan...
Seç diyor rehberini;
ضyle seç ki; sırattan rüzgar gibi geçesin,
İlle ؛eytan diyorsan..
Daha Kur'ân ne desin! ..
 
Ya Cennet bahçesidir, ya ate؛tir
O mezar, Mekân var mı dünyada,
ِyle derin, ِyle dar?
Hiçbir ؛ey yakın değil, 
İnsana ِlüm kadar. 
Diyor ki; hesabı var,
aldığın her nefesin; 
Mezarlar konu؛urken...
Daha Kur'ân ne desin! ..
 
Malın, mülkün, ؛ِhretin,
Dünyada her؛eyin var;
Ya dünyadan Rabb'ine,
Gِtürecek neyin var?
Bana yeter diyorsan,
؛u üç günlük itibar;
Bir dِrdüncü gün var ki;
çok çetindir bilesin, 
Bunlar masal diyorsan..
Daha Kur'ân ne desin! ..
 
آyet diyor ki; eğer, dağa inseydi Kur'ân; Paramparça olurdu..
Dağ, Allah korkusundan.
Hangi insan durup da,
ibret almaz ki bundan?
Sen ki, bir dağ yanında,
ne kadar da cücesin,
Haddini bilmen için..
Daha Kur'ân ne desin! ..
 
O münezzeh ruhundan,
ruh vermekle insana;
Eri؛ilmez bir ؛eref, bah؛etti 
Allah sana, Ne kadar sevdiğini,
buradan anlasana!
Sen ki; taparcasına,
kendine kul kِlesin,
Nefsini put yapana..
Daha Kur'ân ne desin! ..
 
Bir gün var ki; çok yakın,
dağların yürüdüğü,
Gِklerin, güne؛leri ِnünde sürüdüğü, Kâinatı toz duman, deh؛etin bürüdüğü;
Kıyâmet senaryosu,
oyun değil bilesin;
Hâlâ ürpermiyorsan..
Daha Kur'ân ne desin! ..
 
O büyük mahkemede,
bütün diller susacak;
Konu؛acak bu defa,
gِz, kulak, el, kol, bacak.
Uzuvlar birer birer,
haramları kusacak;
Açılacak ِnünde,
defterleri herkesin;
Kendine gelmen için..
Daha Kur'ân ne desin! ..
 
O gün, buyruk verenler,
buyruğa ba؛ eğecek,
Cehennem ِfkesinden,
kِpürüp kükreyecek,
Ve doldun mu dedikçe,
daha yok mu diyecek;
Yandıkça o deriler,
deği؛ecek bilesin;
Hâlâ secde yok ise..
Daha Kur'ân ne desin! ..
 
Gِr ki, dünya sırtında,
nice insan ta؛ıyor;
Kimi ya؛arken ِlmü؛,
kimi ِlmü؛ ya؛ıyor.
Kimi Ar؛-ı آlâya 
dolu dizgin ko؛uyor;
İ؛te Cennet.. İ؛te sen..
Gayret et ki giresin;
Ey! E؛ref-i mahlûkat! ..
Daha Kur'ân ne desin! .. 
(Cengiz Numanoğlu)

Onlar Kur'an'ı dü؛ünmüyorlar mı?
Yoksa Kalplerin üzerinde kilitler mi var?(Muhammed Sûresi, 24. آyet)
 
İnsan, Kendisinin ba؛ı bo؛ bırakılacağını mı sanır.
 (Kıyamet, 36. آyet Cüz: 29)
   
Dininizi iyi ِğrenin yoksa, Ya؛adığınızı din zannedersiniz.
 (Hz ضmer r.a)
 
Allâh dinini düzelten ki؛inin dünyasını da düzeltir. (Hz Ali r.a)

Bir kimse bildiği ile amel ederse,
Cenâbı hak ona bilmediğini ِğretir.
(Hâdis-ھerif)

Cenâb-ı Hak Buyuruyor;
Kendinizi ( ِvüp ِvüp) Temize çıkarmayın. Allah, Kimin Takva sahibi olduğunu çok iyi bilir.
(Necm Süresi, 32. آyet)

Allâh'a kar؛ı Takvalı olun.
Takva demek doğru ya؛amak demektir.
Allah'ın emirlerine uymaktır.
Helâl ve Haramlara dikkat etmektir.

Takva, insanın her hâlinde Allâh'a kar؛ı saygılı olması, O'na itaatsizlik etmekten sakınmasıdır.
İçten gelen bu duyarlılık ile ki؛i, günaha dâir her ؛eyden kendisini soyutlar ve büründüğü takva elbisesi (آraf, 7/26) ile her türlü kِtülükten korunmu؛ olur.
Takva elbisesine bürünmü؛, tertemiz, günaha bula؛mamı؛, ta؛kınlık gِsteremeyen, kin ve haset beslemeyen bir kalbin ve dürüst bir dilin sâhibi, insanların en faziletlisidir.(İbn Mâce, Zühd, 24)

> İnsan, ِfkesini yenmedikçe takva sahibi olamaz.
> Bir kul, dilini tutmadıkça takva sahibi olmaz.
> Takva, hatayı bırakmak ve amellere güvenip aldanmamaktır. 
> Takva ile i؛lenen hiçbir amel, az değildir.
> Takva; akıllıca yapılan i؛lerin en güzelidir.
> Takvâsı azalan ki؛inin, hayâsıda azalır.

İHLAS: Samimi olmak, 
Dîne içtenlikle bağlanmak demektir.
Günümüz zihniyetinde îman var ama ihlas yok. 
İlim var ama amel yok. 
bu çeli؛kiden günümüz müslümanlarının kurtulması gerekiyor. 
ِzümüz sِzümüz bir olmalı. 
ihlas ve samimiyeti ku؛anmalıyız.
ahlâkî ilkelere sarılmalıyız.
 
Ey îman edenler! Allaha ve Rasûlüne itaat edin ve Kuranı dinlediğiniz hâlde ondan yüz çevirmeyin. 
(Enfâl Sûresi, 20. آyet Cüz: 9)

İyi bilin ki bütün i؛ler sonunda Allah'a dِner
(ھüra Süresi, 53. آyet Cüz: 25)

Peygamber Efendimiz ﷺ buyurdu ki; Kur'an'ı sâdece okutan ve okuyanların değil,
onunu ezberleyenler de Peygamberimiz tarafından ِvülmü؛tür. Bir hadiste; Kuran'ı okuyup ezberleyen, helâl kıldıklarını helâl sayan ve Haram kıldıklarını haram kabul edip uzak duran Hâfız kimselerin cennete gireceklerini ve Kur'an sayesinde âilelerine ھefaatçi olabileceklerini bildirmi؛tir.(Tirmîzi, Fedâilül Kuran, 13/2905;Ahmed, I, 148)
Kuran'ı Kerim'i ezberleyip okuyan ki؛i, Vahiy melekleriyledir.
(Buhâri, Tefsir, Abese, 1)

Kur'an-ı Kerim'i ِğrenip unutmak çok büyük günahtır. ضnemli olan hâfız olmak değil, 
Hâfızlığı kaybetmemektir.
Kur'an okurken, Kalplerimiz Kur'an'dan ayrıldığında Kur'an okumayı bırakın.
Kur'an Kerim okurken kalbin ba؛ka ؛eyle uğra؛ması ho؛ değil, 
Kur'an okumaya ba؛ladığında vesvese olursa Kur'an okumaya ara ver. Okumak sünnet, dinlemek farzdır) (Femi muhsin, Kuran'ı Kerim'i güzel okumak okuyan demek.
Genç kalmanın ve Mutluluğun sırrı
Kur'an ve Peygamber sünnetidir.

Hafız olmak zor.
Hâfız kalmak daha zor.
Hâfiz olmayı. Hâfız kalmayı.
Hâfız ِlmeyi Allah herkese nasip etsin. Hâfızlık hayât boyu bir derstir.
Hâfızlık herkese nasip olmayan
Emek isteyen bir çalı؛manın eseridir.

HآFIZLIĞIM
Hiçbir ؛ey bilmeden ba؛ladım
Belki birkaç kelime, birkaç duâ hâriç
Kolay bir ؛ey sanmı؛tım, yanıldım
آ؛ığım sana â؛ığım hafızlığım
 
Ba؛ladım sana, iyi ki sana
Nîmetlerinden bir bir faydalandım
İ؛te zor olduğunu yaparken anladım
آ؛ığım sana â؛ığım hafızlığım
 
Sınav günü geldi çattı
Sırtımdan nice terler aktı
Sınavda bile Allâh'ın yardımı vardı
آ؛ığım sana â؛ığım hafızlığım
 
Beni hâfız olanlar daha iyi anlar
Hâfızlık asıl bitince ba؛lar
Senin için gِzümden akan ya؛lar
آ؛ığım sana â؛ığım hafızlığım.

DUآ
YâRâbbi, İlim, Amel, İhlas, Takvâ nasip eyle bize. Kemal'e ermeyi olgunla؛mayı Kur'an'ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle her müslüman'a.
Yarabbi: Kuran'ı Kerim ve Dinimiz İslam'ı en güzel ؛ekilde 
ضğrenmeyi ِğretmeyi,
Anlamayı anlatmayı,
Ya؛amayı ve ya؛atmayı bana ve ümmeti Muhammed'e nasip eyle.
Allah'ım okumu؛ olduğumuz Kuranı Kerim ِlmü؛lerimize rahmet olsun. Dirilerilerimize, ya؛ayan ِlülerimize. Hastalarımıza, ağrı acısı olan karde؛lerimize ؛ifâ olsun.
Yârabbi Kalbimizden îmânı, Dilimizden Kuran'ı Kerim ve duâyı eksik etme. Allah bizleri salih ve sâlihâ kullarından eylesin. 

Saygı ve Sevgilerimle
Selam ve Duâ emaneti ile 
Duâr eder, Duâ beklerim
Duâ edenlerimiz çok olsun in؛aallah
Emeğe saygı için;)
Allah razı olsun deyin yeter bana.
Duâya ihtiyacım var.

Bu yazı toplam 3919 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum