Karagöl'ün İhalesi 14 Nisan'da Yapılacak

Karagöl'ün İhalesi 14 Nisan'da Yapılacak

Karagöl A Tipi Mesire yeri 29 Yılı işletmeciliği ihalesi 14 Nisan pazartesi günü Milli parklar şube Müdürlüğün'de gerçekleşecek.


        Ankara Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğüne ait Karagöl A Tipi Mesire yeri 29 yılı işletmeciliği işi ihalesi 14 Nisan pazartesi günü saat 14.30"da Ankara Valiliği İl Çevre Orman Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İhale Komisyon odası Söğütözü/Ankara adresinde yapılacaktır.

Yıllık 23.041.00YTL+KDV muammen bedelle çıkarılacak. Her yıl enflasyon oranında artış yapılacak.

İ L A N
ANKARA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KARAGÖL A TİPİ MESİRE YERİ 29 YIL İŞLETMECİLİĞİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR.

SIRA MUHAMMEN %3 GEÇİCİ

_NO ____YERİN ADI ____PAZARLIK KONUSU ___BEDELİ _TEMİNAT (TL)01- Karagöl Mesire Yeri Kapı Girişi,Misafirhane, Bekçi Evi 23.041,00 YTL+KDV 691,23 YTL.

Kırgazinosu,WC Saha Temizliği

İşletmeciliği

NOT: İhale Bedelleri üzerinden KDV. Alınacaktır.

Yukarıda yeri ve niteliği belirtilen, Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görev alanı içerisinde bulunan Karagöl A Tipi Mesire Yeri 29 yıl İşletmeciliği işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun ve Döner Sermayeli Kuruluşlar Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) ile 14/ 04/ 2008 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14:30 " da aşağıdaki şartlara göre, Ankara Valiliği İl çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İhale Komisyon Odası Söğütözü/ANKARA adresinde ihale yapılacaktır. İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekir.İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını 14/ 04/ 2008 Tarih Pazartesi günü saat 14:30"a kadar Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Söğütözü-ANKARA adresindeki İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

1- İç Zarf, (İç zarf içerisine firmaların İhale Komisyon Başkanlığı adına verecekleri teklif mektubu konacaktır EK-1)2- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye"de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.3- Kanuni ikametgah sahibi olmak.4- Türkiye"de tebligat için adres göstermek.5- Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. b) Tüzel kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesinin suretini getirmek.c)Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin herbirinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, şirket ana sözleşmesi) herhangi birini vermek.d)İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu"nun 271. Maddesi, limited şirketler için 503. Maddesi aranır.e) İhaleye katılacak firmaların turizm sektörü ile ilgili olduğunu veya şirketlerin kuruluşunda turizm faaliyetlerinide kapsadığını belgelendirmesi gerekir.6- İmza sirküleri vermek: a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin Noter tasdikli imza sirkülerini vermek.c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin herbirinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 8- İsteklilerin ortak girişimci olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı Noter Tasdikli ortaklık sözleşmesini vermek. Ayrıca gurubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları İhale Sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.(EK-2) 9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek. 10- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla bağlı olduğu vergi dairesinden alınan borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.11- İhale tarihinden en fazle 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla SSK Kurumundan alınan borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.) 13- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlar hariç) kaydı olmadığına dair belge getirmek. (Suçun trafik ve benzeri türde yüz kızartıcı olmayan hafif suçlardan olduğu belgelenecektir. Belge olmaması halinde sabıka kaydı olduğu şeklinde değerlendirilecektir.) 14-İDARE adına alınmış 691,23 YTL (altıyüzdoksanbir ytl. yirmiüç ykr.) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıdaki belgelerle Muhammen bedelin % 3" ü olan geçici teminatı, ihale şartnamesi ve sözleşmesi bedeli olan 50,00 YTL" yi ANKARA İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat Bankası Ankara A.O.Ç. Şubesi 1460-6289893-5001 no"lu hesabına, ihale günü ve saatine kadar yatırmaları gerekmektedir. Telgraf ve posta ile yapılan müracaatlarda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. İhaleye ait şartname ve sözleşme Ankara Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilebilir ve görülebilir

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.İLAN OLUNUR

ANKARA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜHABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum