İhale İlanı

İhale İlanı

Çubuk İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca aşağıda gösterilen işler, karşılarında belirtilen tarih de Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.İlgililere Duyurulur.

İHALE İLANI 15.08.20071) BİRLİĞİN ADI: Çubuk Kaymakamlığı Köylerine Hizmet Götürme Birliği
2) İHALENİN KONUSU VE YAPIM İŞİNİN;
a- Niteliği, Türü Yapım Yeri ve Miktarı : Köy Yollarının 14+600 Km. Onarım, AltTemel Tabaka Reglaj, Sanat yapısı ile 2+750 Km.1 M3/ M. Temel, Figüre, sulama ve sıkıştırma yapılması İnşaatı işi,


Yk. Çavundur-Direkli Mah-Kösrelik
Onarım Alt Temel + Reglaj + Sanat Yapısı

Yk. Obruk- Eğriekin
1 M3/ M. Temel yapılması3) İHALE KONUSU İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME TARİHİ: 01.09.2007–30.09.2007
( 30 Takvim günü)
4) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.3. 4734 sayılı Kanunun 10.uncu maddesinin a-b-c d e-g ve i bentlerinde sayılan durumlardan birine düşmediğine ilişkin yazılı taahhütname.
4.1.4. İhaleye katılımda yeterlik kurallarına ve şartlarına uygun olduğuna ilişkin yazılı taahhütname
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6 Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4.1.7 İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 29.’uncu maddesinde belirtilen değerlerden biri ile kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.İsteklinin ihaleyi kazanması halinde geçici teminatı ihaleye konu işin yaklaşık maliyetinin
% 6 sı oranındaki kati teminatına çevireceklerdir.
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılmayacak ve Taşeron kullanmayacağına dair Taahhütname.
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.10) Vergi borcu olmadığına dair belge,
4.1.11) S.S.K ve Bağkur borcu olmadığına dair taahhütname. SSK ve Bağkur’dan alınacak belgeyi İhaleyi alan firma sözleşme yapmadan önce idareye telsim etmek zorundadır.Aksi halde sözleşme yapılmaz. ( Yiklenici Firma Kati teminat iadesi talebinde bulunurken bu işle ilgili SSK dan ilişiksiz belgesi ibraz edecektir.)
5) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6) Fiyat teklifleri KDV hariç verilecektir.
7) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler
8) İHALE DÖKÜMANININ NEREDE GÖRÜLEBİLECEĞİ VE HANGİ BEDELLE ALINABİLECEĞİ:İhale Dökümanı ÇUBUK KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve 100 YTL / Yüz YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek istekliler ihale dokümanını satın almaları zorunludur
9) TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ : İstekliler tekliflerini kapalı bir zarf içinde 24.08.2007 gün ve saat 10.00 a kadar Çubuk Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale komisyonu başkanlığına dosya ile beraber vermek zorundadır.
10) İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her Bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
DİĞER HUSUSLAR :
11) İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
12) İhale Çubuk Kaymakamlığı Toplantı Salonunda, 24.08.2007 tarihinde saat 10.00’ da yapılacaktır.
13) Birliğimiz 4734 Sayılı İhale yasası kanununa tabi değildir
14) Yüklenici En geç ihale onay tarihinden itibaren 5 takvim günü içerisinde işin sözleşmesini yapmak zorundadır.
15) Bu İhale Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir.
16) Fiyat farkı verilmeyecektir.
17) Posta ile veya İadeli Taahhütlü olarak Teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz


Çubuk Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.