Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır

Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ihale usülü araç kiralayacak.


Kurum Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
İşin Türü Hizmet Alımı İhale Tarihi 02/12/2008 Salı Saati 10:30 İl ANKARA

Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır
İdarenin Adı : Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
İşin Adı : 2009 Yılı Personel Taşınması İşi
İhale Kayıt No : 2008/183567
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü


1. İdarenin
a ) Adresi : ESENBOĞA BELEDİYESİ MELİKŞAH KÖYÜ ÇUBUK/ANKARA
b ) Telefon - Faks Numarası : 312 8272020 - 312 8272030
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :
2. İhale konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı :
süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nün 45 Kişilik Bir Otobüsle 365 (Gidiş -Geliş 1 Sefer Sayılacak) Sefer Personel Taşıma İşi


b ) Yapılacağı Yer : Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü
c ) İşin Süresi : 01.01.2009-31.12.2009 Tarihleri Arasında 365 Gün
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer :
Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü İhale Odası Esenboğa Belediyesi Melikşah Köyü Çubuk/Ankara
b ) Tarihi - Saati : 02.12.2008 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70"i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::

İstekliler, Araç Trafik Sigortası. Sürücü Belgesi, Araç Ruhsat, Ticari Taşıt Kullanım Belgesi asılları veya noter tasdikli suretlerini vereceklerdir. Bu işte çalıştırılacak şoförler en az 3 (üç) yıllık ehliyet sahibi olacak 55 yaşından küçük olacaktır.


4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Bu ihalade çalıştırılacak araçlar istekliye ait ise istekliler Trafik Tescil Belgelerinin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini, araçlar istekliye ait değilse işin bitim tarihi kapsayan kullanım hakkının istekliye ait olduğunu gösterir kira sözleşmesi ile araçların trafik tescil belgelerinin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini vereceklerdir. veya isteklinin kendi malı olan araçlar; fatura yada demirbaş veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edelerek temin edilecek araçlar ise, noter onaylı taahhütname vereceklerdir. 45 kişilik otobüs en az 1990 modl olacaktır.


4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , tüm resmi veya özel kuruluşların personel veya öğrenci taşıma işleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakamı ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Esenboğa Belediyesi Melikşah Köyü Çubuk/Ankara adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı Yeni Vergi Dairesi Çubuk Mal Müdürlüğü'nden Alacakları Dekont Karşılığındasüleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakamı ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Esenboğa Belediyesi Melikşah Köyü Çubuk/Ankara adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 02.12.2008 tarihi, saat 10:30 'a kadar Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü İhale Odası Esenboğa Belediyesi Melikşah Köyü Çubuk/Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum