Kuruçay'a Baraj Yapılacak

Kuruçay'a Baraj Yapılacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Çubuk - Kuruçay'a Baraj yapımı için 07.10.2008 tarihinde ihale yapılacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Çubuk-Kuruçay'a Baraj yapımı için 07.10.2008 tarihinde ihale yapılacak.

İşte yapılacak olan  o ihalenin şartları ...

KURUÇAY BARAJI İHALESİ

Proje Hizmeti Alınacaktır. İhale Kayıt No : 2008/120293

Proje Hizmeti Alınacaktır.
 
İdarenin Adı : Dsi V. Bölge Müdürlüğü    
İşin Adı : Ankara Çubuk Projesi Kuruçay Barajı Proje Yapımı    
İhale Kayıt No : 2008/120293    
Türü - Usulü : Hizmet alımı - Açık ihale usulü    
 
 
 
 
  1. İdarenin
  a ) Adresi : ESKİŞEHİR YOLU 8. KM 06520 ANKARA
  b ) Telefon - Faks Numarası : 312 2197700 - 312 2197800
  c)Elektronik Posta Adresi (varsa) : dsi5prjins@dsi.gov.tr
  2. İhale konusu hizmetin
  a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

baraj Talvegden 43.50 M, Temelden 55 M Yükseklikte, 13.87 Hm³ Aktif Hacminde, Kil Çekirdekli  zonlu Dolgu Tipindedir

  b ) Yapılacağı Yer : Ankara
    c ) İşin Süresi : Sözleşme İmzalandıktan 10 Gün İçinde İşe Başlanacak Olup 600 Takvim Günüdür.
3. İhalenin
  a ) Yapılacağı Yer

:

Dsi V. Bölge Müdürlüğü G08 İhale Salonu / Ankara
b ) Tarihi - Saati : 07.10.2008 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
  4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5" inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
   a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
   b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75"den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12"sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8"inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70"i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50"si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::
   a) 

Asgari yeterlilik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmekte olup istenen anahtar teknik personel listesi aşağıda verilmiştir.

 

Anahtar teknik personel listesi

 

Sıra No  Hizmet  Pozisyonu    Mesleki Ünvanı                  Adedi

1       Proje Müdürü               İnşaat Mühendisi                   1

2       Tecrübeli Mühendis      İnşaat Mühendisi                   2

3       Mühendis                      İnşaat Mühendisi                   4

4       Teknik Ressam             Teknik Ressam                      2

Anahtar teknik personelin nitelikleri:

1- Proje Müdürü: İşin niteliğine uygun proje yapımı konusunda en az 5 yıl mesleki deneyimi olmak ve en az 3 adet benzer işte proje yapmış olmak.

2- Tecrübeli Mühendis: İşin niteliğine uygun proje yapımı konusunda en az 5 yıl mesleki deneyimi olmak ve en az 1 adet benzer işte proje yapmış olmak.


 


   b) 

Sayısı ve niteliği yukarıda tanımlanan anahtar teknik personel ile ilgili olarak isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mesleki deneyim süresini ve hizmet ile ilgili uzmanlıkları tevsik etmek için; onaylı proje, resmi yazı, iş denetleme v.b. belgeler;

b) Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi;

c) İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususunda, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler;

d) Noter onaylı diploma;

e) Özgeçmiş.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , tek bir sözleşme kapsamında baraj kati projesi veya uygulama projesi yapmış olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı Dsi V. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü / Ankara adresinde görülebilir ve 100 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 07.10.2008 tarihi, saat 10:00 'a kadar Dsi V. Bölge Müdürlüğü G08 İhale Salonu / Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
13 Yorum