Emniyet binası için İhale

Emniyet binası için İhale

Çubuk Emniyet Müdürlüğüne yapılacak olan yeni hizmet binası için ihale 22.08.2007'de

Yeni yapılacak olan Çubuk Emniyet Müdürlüğü hizmet binası için yapılan ihale ilanı.

 

İhale İlanı

Emniyet Müdürlüğü İnşaat İşi Yaptırılacaktır

İdarenin Adı     : Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı
İşin Adı              : Çubuk İlçesi Emniyet Müdürlüğü İnşaat İşi
İhale Kayıt No  : 2007/96780
Türü - Usulü       : Yapım işi - Açık ihale usulü

1. İdarenin
a ) Adresi :
Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 06170 Ulus Altındağ ANKARA
b ) Telefon - Faks Numarası : 312 3066738 - 312 3066938
c ) Elektronik Posta Adresi (varsa)

2. İhale konusu yapım işinin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı: İnşaat, Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisat, Çevre Tanzimi,çubuk İlçesi Emniyet Müdürlüğü İnşaat İşi
b ) Yapılacağı Yer : Çubuk İlçesi Emniyet Müdürlüğü
c ) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 720 takvim günüdür.

3. İhalenin
a )
Yapılacağı Yer Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 06170 Altındağ Ankara
b ) Tarihi - Saati 22.08.2007 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1.İş deneyim belgeleri
İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin%70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2.İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler
a) Aşağıda belirtilen personel, Anahtar Teknik Personel olarak istenmektedir.

Meslek Adı Ozellik Adet
İnşaat Mühendisi veya Mimar en az 5 yıl deneyimli 1
Makina Mühendisi en az 5 yıl deneyimli 1
Elektrik Mühendisi en az 5 yıl deneyimli 1

     Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şarttır. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez. 
   b) Aşağıda belirtilen nitelikteki teknik personeli iş mahallinde bulunduracağına dair Teknik Personel Taahhütnamesi verilmesi zorunludur.

Pozisyon Meslek Adı Ozellik Adet
Kontrol Mühendisi İnşaat Mühendisi veya Mimar en az 5 yıl deneyimli 1
Kontrol Mühendisi Makina Mühendisi en az 5 yıl deneyimli 1
Kontrol Mühendisi Elektrik Mühendisi en az 5 yıl deneyimli 1

c) İhaleye Katılacak isteklilerin İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahip olmaları zorunludur. Bu belgeyle birlikte İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylandığına dair teyit belgesiyle birlikte sunulacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/IV , grubu işler kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İNŞAAT MÜHENDİSİ VEYA MİMAR dir
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

6. İhale dokümanı Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 06170 Altındağ Ankara adresinde görülebilir ve 300 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 06170 Altındağ Ankara adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
Diğer Hususlar:
İsteklilerin tekliflerinin ekinde; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34.maddesi (08.06.2004-25486 R.G/13 md.) ; teklif bedelini oluşturan iş kalemlerine ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin İdarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, gerçek piyasa fiyatını gösterir proforma fatura ve teklif mektupları varsa avantajlı maliyet düşürücü unsurlar, genel giderler (Şantiye giderleri, personel giderleri, işletme giderleri, All-Risk sigorta, giderleri, tapu ruhsat harç giderleri, SSK payı, vergi, proje vs. giderleri) sözleşme giderleri, teklif bedeli gösteren hesap cetveli ve eklerinin teliflerin ekinde vermek zorundadır. 5302 sayılı il özel İdaresi Kanununun 8. maddesi gereği “İl Özel İdaresinin Kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır.”Bunların dışındaki her türlü vergi harç vb. giderler yükleniciye aittir. Ayrıca inşaat tamamlandıktan sonra geçici kabul aşamasında binaya ait yapı kullanım izin belgesi, asansör ruhsatı yüklenici tarafından ilgili belediyesinden alınarak idareye teslim edilecektir. Elektrik, su ve doğalgaz abonelik işlemleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.