Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2023

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnalı, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere;

1) "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2022 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 38 (otuz sekiz) adet "Sözleşmeli Personel" alımı yapılacaktır.

2) Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak internet sitemizdeki soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve personel@aybu.edu.tr e-posta adresine sorularını iletebileceklerdir.

3) Alım Yapılacak 4/B Kadroları için Genel Açıklama ve Şartlar;

a) Üniversitemize şahsen gelerek veya posta / e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.

e) Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

d) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

e) Adayın, 657 Sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir.

f) İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular https://avbu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat yapılmayacağı için adayların;

. Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri,

. Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/biigi/belge/beyan sunmaları,

. Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması,

. Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir.

. Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.

g) İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan başvurular ile atama esnasında istenilen belgelerin asıllarmı teslim etmeyen adayların başvurulan geçersiz sayılacaktır.

h) İlan şartlarım sağlamadığı halde başvuran, yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belgc/bcyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

i) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler, atama aşamasında fiziksel olarak da istenecektir. Ayrıca gerektiğinde ilanın ve atama sürecinin herhangi bir aşamasında da teyit ve kontrol amaçlı bilgi/belge istenilebilecektir.

j) Atanma hakkı kazanan ancak istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe başlamayan, atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların yerine, atanma şartlarım taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki sırayla internet sitemizden ilan edilerek yapılacaktır.

k) İlan başvuru tarihleri arasında atanmaya ilişkin askerlik, tecrübe, öğrenim durumu, ilgili KPSS puanı vb. tüm şartları sağlayarak atanmaya hak kazanan adaylardan; başvurusunu tamamladıktan sonra ortaya çıkan doğum, askerlik vb. mazeretleri sebebiyle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ennesini müteakip en geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

I) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi durumunda, "Feragat Dilekçesi" doldurarak AİBS'ye yüklemesi gerekmektedir.

m)Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

n) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

o) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMIN/V AİT AÇIKLAMALAR:

4) Açıklama ve Şartlar:

a) Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 maddesinde belirtilen şartlan taşıyor olması gerekmektedir.

b) İlana 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak. (İlan başvuru tarihi itibariyle askerliğini yapıyor olanlar başvuru yapamazlar.)

e) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurulularınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak

f) 2022 KPSS'ye girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmekledir.)

g) İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 4 (dört) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir.

5) Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

a) Başvurular sadece internet üzerinden https://aybu.edu.tr/pdb adresindeki ilgili duyuru metninde linki bulunan AİBS (AYBÜ İlan Bilgi Sistemi) üzerinden kabul edilecektir.

b) Başvurular 26.12.2022 tarihinde başlayacak 09.01.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

c) Başvuruda istenilen tüm belgeler AİBS' ye pdf olarak yüklenecektir.

d) Adayların AİBS' de yer alan başvuru bilgilerini doldurmaları, istenilen belgeleri sistemdeki uyarılar doğrultusunda ilgili alanlara yüklemeleri ve en altta yer alan "Başvurumu Tamamla ve Gönder" butonuyla başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

e) Sistem üzerinden tamamlanmayan, taslak durumunda kalan başvurular kabul edilmeyecektir.

6) Başvuruda İstenilen Belgeler:

*** Aşağıdaki tüm belgelerin okunaklı ve net olması, üzerlerinde silinti ve kazıntı olmaması gereklidir.

a) Mezuniyet Belgesi: E-devletten alınan barkodlu belge.

b) Nüfus Kayıt örneği: E-devletten alınan barkodlu belge.

e) KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM internet sitesinden alınan barkodlu belge.

d) İş Talep Başvuru ve Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar menüsünden indirilip ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.

e) SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi:

. Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa ve adayın SGK Hizmet Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa sadece c-devlet barkodlu "SGK Hizmet Dökümü" nü sisteme yüklemesi yeterlidir.

. Eğer aday, tecrübe istenilen pozisyonda çalışmış olmasına rağmen SGK Hizmet Dökümünde ilgili pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor veya Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı girildiyse; hem "SGK Hizmet Dökümü" nü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili pozisyonda çalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı "Çalışma Belgesi" ni yani iki belgeyi de sisteme yüklemesi gereklidir.

. Tecrübe hesabında SGK Hizmet Dökümlerinde: çalışan kişilerin çalışma sürelerini hesaplarken SGK tarafından bir ay 30 gün olarak hesaplanmakta böylece 12 ay x 30 gün = 360 gün çalışma pirimi olan sigortalı 1 yıl çalışmış sayılmaktadır. SGK Hizmet Dökümlerinde adayların fiilen çalışmış gün sayıları hesaplanmaktadır. Eksik günler tecrübeden sayılmamaktadır.

f) Sertifika: Eğer ilanın açıklamasında sertifika isteniyorsa ilanın yayımlanma tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.

g) Sürücü Belgesi: Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin fotokopisi

h) Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonu için; başvuru tarihleri içinde sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net olarak yazıh olan imzah ve kaşeli belge (Obezite tzlem Raporu olarak istenebilir)

i) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru tarihi itibariyle Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresinin olması gereklidir.

j) Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kuramlardan doğrulaması tarafımızca yapılacaktır.

7) Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlar:

a) Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır.

h) Başvuru sonrasında mülakat, yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır

c) Adayın KPSS puanının yüksek olması tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.

e) Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgisi en geç 31.01.2023 tarihinde https://avbu.edii.tr/pdbinternet adresinden açıklanacaktır.

f) Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde ilan edildiği tarihten 7 (yedi) gün içinde göreve başlayıp başlamayacağını dilekçe ile AYBÜ Personel Daire Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday, atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Aynı şart yedek listeye sıra geldiğinde de geçerlidir.)

8) İtirazlar:

a) Sonuçlarm üniversitemizin internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde sonuçlara itiraz edilebilecektir.

b) İtirazda bulunmak isteyen aday, AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar menüsünden indireceği "İtiraz Dilekçesi"ni bilgisayarda doldurup çıktı alacak, ıslak imzayla imzaladığı itiraz dilekçesini taratarak başvuruda beyan ettiği e-posta adresi üzerinden personel@avbu.edu.tr resmi e-posta adresimize gönderecektir.

c) Telefonla yapılan veya "b" maddesine uygun olmayan tüm itirazlar geçersiz sayılacaktır.

d) Yapılan itirazlar 3 iş günü içerisinde "Başvuru Değerlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu" tarafından incelenip, itiraza ilişkin sonuçlar üniversitemiz internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca herhangi başka bir tebligat yapılmayacaktır.

9) Asıl Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir:

h) Özgeçmiş

b) Askerlik Durum Belgesi: E-devlet barkodlu çıktı

c) Adli Sicil Belgesi: E-devletten Resmi Kurum / Devlet Memuriyeti seçeneği kullanılmalı

d) Detaylı Hizmet Dökümü: E-devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkodlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı

e) Vesikalık Fotoğraf: 4 adet fotoğraf

f) Sağlık Raporu: Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan; güvenlik, temizlik ve ağır işlerde çalışacak adaylardan tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden rapor diğer adaylardan ise görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığına dair tek hekim raporu istenecektir.

g) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır.

10) İlan Edilen Pozisyonlara Ait Bilgiler:

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.