Adaylık bildirimi için son tarih

Adaylık bildirimi için son tarih

Yüksek Seçim Kurulu 29 Mart 2009'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili seçim takvimini açıkladı. Takvime göre adaylık için son bildirim tarihi şöyle...

29 MART 2009 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN
     MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE UYGULANACAK
 
S E Ç İ M  T A K V İ M İ

N O T:  1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır. (298 S.K. Ek: 4.; 2839 S.K. 9. Md.)
 
2- Bu takvimde geçen “siyasi partiler” deyimi, Yüksek Seçim Kurulu"nca seçime katılabilecekleri tespit ve ilan olunan siyasi partileri ifade eder.

3- Takvimde son günü belirtilen süreler, aksine bir açıklama yoksa, belirtilen gün saat:17:00"de sona erer.

4- Seçim takviminin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmi tatil günleri de seçim takvimi açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.

5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar siyasi partinin il başkanlığı, il"de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır.

6- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu"nun 47. maddesi gereğince, kimlik tespitine ilişkin belgelerde kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılması zorunludur.

01 Ocak 2009Perşembe
  
SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

1- Seçimin başlangıç tarihinin,

2- Seçime katılabilecek siyasi partilerin,

Yüksek Seçim Kurulu"nca ilanı. (298 S.K. 14/11.; 2972 S.K. 8. Md.) 
3- Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu"na bildirmelerinin istenmesi.
(2820 S.K. 37.; 2972 S.K. 10/e Md.)

05 Ocak 2009 Pazartesi  
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkarılması. (Saat: 08:00)

2- 01 Ocak 2009 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2008 Mali Yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti.
(2972 S.K. 5., 7. Md.)

06 Ocak 2009 Salı  
Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi. (2972 S.K. 5., 7. Md.)

07 Ocak 2009Çarşamba  
İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı. (2972 S.K. 5., 7. Md.)


09 Ocak 2009 Cuma 
 Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu"na bildirmelerinin son günü.
(2820 S.K. 37.; 2972 S.K. 10/e Md.)

10 Ocak 2009Cumartesi  
1- Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulu"nca ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi.

2- Siyasi partilerden hangilerinin, hangi seçim çevrelerinde ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacaklarının ve siyasi parti üye listelerinin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin Yüksek Seçim Kurulu"nca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı"na bildirilmesi.

11 Ocak 2009 Pazar  
Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı"nca ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması. (2820 S.K. 42. Md.)

13 Ocak 2009 Salı  
Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması.
(Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.) (2820 S.K. 41. Md.)

16 Ocak 2009 Cuma  
Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi parti üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı"nca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü. (2820 S.K. 42. Md.)

17 Ocak 2009 Cumartesi
  
Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarının tamamlanması ve bu kurullarda görev alanlara tebligat yapılması.
(2820 S.K. 41. Md.)

20 Ocak 2009 Salı  
1- Siyasi partiler, kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü. (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gerekir.)  (2820 S.K. 42/6. Md.)
  
2- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak çekilecek kur"a tarihi ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi.

3- Siyasi partilerden, kur'aya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kurulu"na bildirmelerinin istenilmesi.

24 Ocak 2009 Cumartesi  
1- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu"nca kur"a çekilmesi ve ilanı.
(2972 S.K. 18/ b - 1. Md.)

2- Siyasi partilerin;

Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı"nca gönderilen listelerin,

Önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin,     askıya çıkarılması. (Saat: 08.00) (2820 S.K. 42/7. Md.)

3- Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine itirazların başlaması.

26 Ocak 2009 Pazartesi  
Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü.
(2820 S.K. 42/7. Md.)

27 Ocak 2009 Salı  
Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması. (Bildirilecek partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.)
(2820 S.K. 41. Md.)

28 Ocak 2009Çarşamba
  
1- Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların önseçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü. (2820 S.K. 42/Son Md.)
 
2- Önseçim - aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi.
 
3- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması. (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile) (2820 S.K. 42/7. Md.)

30 Ocak 2009Cuma  
1- 05 Ocak 2009 tarihinde askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıdan indirilmesi. (Saat: 17:00)

2- Siyasi partilerin, aday adayı listelerini;

Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına,

Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise önseçim ilçe seçim kurullarına,

Alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü.
(2820 S.K. 40/6. Md.)

01 Şubat 2009Pazar  
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü. (Saat: 17:00)

2- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması.
(2820 S.K. 41. Md.)

02 Şubat 2009Pazartesi  
Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçime ya da aday yoklamasına katılacaklarının;

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca,

Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca, ilanı. (2820 S.K. 41/son Md.)

04 Şubat 2009Çarşamba  
Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listelerinin ayrı ayrı düzenlenerek, manyetik veya kağıt ortamında alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilmesi ve bu listelere karşı itirazların başlaması. (Saat: 08:00)

05 Şubat 2009Perşembe 
1- Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listelerine ilişkin olarak siyasi partilerce yapılacak itirazların son günü.
(Saat: 17:00)

2- Önseçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü. (2820 S.K. 46/1. Md.)

06 Şubat 2009Cuma  
Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi.
(2820 S.K. 46/1. Md.)

07 Şubat 2009Cumartesi  
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği ile ilgili olarak siyasi partilere verilen listelere yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat: 17:00)

2- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

08 Şubat 2009Pazar 
 1- ÖNSEÇİM – ADAY YOKLAMASI

2- Önseçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri ve önseçim ilçe seçim kurullarının da ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri.
 
3- Büyükşehir belediye başkan adaylığı için;

Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi.

Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda birleştirilmesi.

09 Şubat 2009Pazartesi 
 Önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi.
(2820 S.K. 48., 51/1. Md.)

10 Şubat 2009Salı 
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek kesinleştirilmesi.

2- Önseçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü.
(Saat: 14:00"e kadar) (298 S.K. 128/2.; 2820 S.K. 50. Md.)

3- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü. (298 S.K. 129. Md.)

4- İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak şikayetlerin son günü.

12 Şubat 2009Perşembe  
1- Sandık atamalarının yapılması. (Kimlerin hangi sandıkta oy vereceğinin belirlenmesi)

2- Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

3- İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

13 Şubat 2009Cuma  
İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kurulu"na yapılacak itirazların son günü. (2972 S.K. 36.;  298 S. K. 125. Md.)

14 Şubat 2009Cumartesi 
 
1- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına başlanması.

2- Yüksek Seçim Kurulu"nun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi.

3- İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vs. gibi)

15 Şubat 2009Pazar  

1- Sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması.
(298 S.K. 21., 22., 23., 24/1. Md.)

2- Önseçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulu"nca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca tamamlanması. (2820 S.K. 51. Md.)

16 Şubat 2009Pazartesi  
1- İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti il başkanlıklarına,

2- İlçe seçim kurullarınca, önseçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına,

Alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.

17 Şubat 2009Salı   
1- Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;

Belediye başkanlığı,

Belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,

seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat: 17.00"ye kadar vermelerinin son günü.
(2972 S.K. 12/1. Md.)

2- Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat: 17.00"ye kadar vermelerinin son günü. (2820 S.K. 48.; 2972 S.K. 12/3. Md.)

3- Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü. (Saat: 17.00"ye kadar) (Adaylar yatıracakları güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.) (2972 S.K. 13/2. Md.)

4- Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında istenilmesi.
(2972 S.K. 11. Md.)

18 Şubat 2009Çarşamba  
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanması.

19 Şubat 2009Perşembe  
Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü. (2972 S.K. 11. Md.)

20 Şubat 2009Cuma  

1- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı. (Saat: 08.00)
(2972 S.K. 12/2-4. Md.)

2- İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan incelemeye alınması. (2972 S.K. 15/1., 36. Md.)

21 Şubat 2009Cumartesi  
1- Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü. (Saat: 17.00)
(298 S.K. 125.; 2972 S.K. 14/1. Md.)

2- Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü. 
3- İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;

İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,

İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına,

bildirilmesinin son günü. (298 S.K. 125.; 2972 S.K. 15/1., 36. Md.)

23 Şubat 2009Pazartesi  

1- Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.
(2972 S.K. 14/1., 36.; 298 S.K. 125. Md.)

2- 2972 sayılı Kanunun 15/1 inci maddesine göre haklarında yasada yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü. (2972 S.K. 15/2. Md.)

25 Şubat 2009Çarşamba  

1- İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu"na itirazlarının son günü.
(2972 S.K. 14/1., 36.; 298 S.K. 125. Md.)

2- 2972 sayılı Kanunun 15/2 nci maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da Yüksek Seçim Kurulu"nca KESİN karara bağlanmasının son günü. (2972 S.K. 15/2, 36.; 298 S.K. 125. Md.)

26 Şubat 2009Perşembe  
Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması.
(298 S.K. 24/1. Md.)

27 Şubat 2009Cuma  
1- Yüksek Seçim Kurulu"nun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara bağlamasının son günü. (2972 S.K. 14/1, 36.; 298 S.K. 125. Md.)

2- Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi.
(2972 S.K. 14/2., 15/3. Md.)

3- Geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması. (298 S.K. 18 Md.)

28 Şubat 2009Cumartesi  
Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.
(2972 S.K. 14/2., 15/3. Md.)

01 Mart 2009 Pazar  
1- KESİN ADAY LİSTELERİNİN (bağımsız adaylar dahil);

İlçe seçim kurullarınca,

Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca,

     ilanı. (2972 S.K. 16. Md.)

2- İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanması.

3- Sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanması. (298 S.K. 68. Md.)

10 Mart 2009Salı
  
Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması.
(298 S.K. 18 Md.)

13 Mart 2009Cuma  
Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına başlanması.

19 Mart 2009Perşembe  
SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI
(2972 S.K. 35.; 298 S.K. 49. Md.)

22 Mart 2009Pazar  
1- Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması.

2- İlçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi. (298 S.K. 68. Md.)

3- Geçici ilçe seçim kurulu oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbalarının bu kurul başkanlıklarına teslimi.

23 Mart 2009Pazartesi  
Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslimi.

24 Mart 2009Salı  
İlçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri. (298 S.K. 68/2. Md.)

28 Mart 2009Cumartesi  
Seçim propagandasının sonu. (Saat: 18:00)
(2972 S.K. 35.; 298 S.K. 49. Md.)

29 Mart 2009Pazar  1- OY VERME GÜNÜ

2- Seçim yasaklarının sona ermesi. (Saat: 24:00)

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.